Chạy một Node Chiliz Chain

Chạy node Chiliz Chain của riêng bạn cung cấp sự kiểm soát và bảo mật nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng kỹ thuật và tài nguyên hơn.

Trang này cung cấp cho bạn các thông số cần thiết để khởi chạy node của bạn.

Nếu bạn sẵn sàng đi thẳng vào chế độ mã hóa, đây là tóm tắt:

docker run \
-v $(pwd)/my-datadir:/datadir \
--name ccv2-node \
-p 8545:8545 \
-p 8546:8546 \
chilizchain/ccv2-geth:latest \
--chiliz \ # for Chiliz Mainnet. Use --spicy for Spicy Testnet.
--datadir=/datadir \
--ipcdisable \
--http \
--http.addr=0.0.0.0 \
--http.api=eth,net,web3,debug,txpool \
--http.port=8545 \
--http.corsdomain="*" \
--http.vhosts="*" \
--ws \
--ws.addr=0.0.0.0 \
--ws.api=eth,net,web3,debug,txpool \
--ws.port=8546 \
--ws.origins="*" \

Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra trang đầy đủ hơn này:

Ngoài ra, bạn có thể quan tâm đến việc chạy một node Nhà xác thực:

Last updated