Kết nối với Mainnet và Testnet

Chiliz có sẵn thông qua một Mainnet cho các dự án sản xuất của bạn, và có một Testnet cho mục đích thử nghiệm.

Testnet của Chiliz được gọi là Spicy.

Trang này cung cấp cho bạn các thông số cần thiết để kết nối với mỗi mạng lưới.

Kết nối với Mainnet

ParameterValue

Network Name

Chiliz Chain

RPC endpoint

Chain ID

88888

Currency Symbol

CHZ

Chiliz Block Explorer URL

Khuyến nghị: https://chiliscan.com Thay thế: https://scan.chiliz.com

Kết nối với Spicy Testnet

ParameterValue

Network Name

Chiliz Spicy Testnet

RPC endpoint

Khuyến nghị: https://spicy-rpc.chiliz.com/ Thay thế: https://chiliz-spicy.publicnode.com

RPC Websocket

Khuyến nghị: wss://spicy-rpc-ws.chiliz.com/ Thay thế: wss://chiliz-spicy.publicnode.com

Chain ID

88882

Currency Symbol

CHZ

Spicy Block Explorer URL

Last updated