Xác minh với Chiliscan

Chiliscan là một dịch vụ được xây dựng bởi Routescan. Bạn có thể dựa vào tài liệu của họ cho việc sử dụng hàng ngày.

Routescan khuyến nghị hai cách để xác minh hợp đồng thông minh của bạn:

  • Đối với hợp đồng đơn giản: sử dụng API của Routescan,

  • Đối với hợp đồng phức tạp hơn: sử dụng plugin Hardhat.

Sử dụng API của Routescan

Nếu bạn đang làm việc với hợp đồng thông minh đơn giản hơn, có một hướng dẫn của bên thứ ba có sẵn trên Mirror.xyz. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước để chuẩn bị và xác minh hợp đồng không yêu cầu quy trình xây dựng phức tạp. Lưu ý: hợp đồng nên được làm phẳng.

Sử dụng plugin Hardhat

Tài liệu của chính Routescan cung cấp một hướng dẫn chi tiết sử dụng plugin Hardhat cho xác minh. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đã làm việc với Hardhat trong môi trường phát triển của mình.

Truy cập trang tài liệu xác minh Hardhat của Routescan.

Last updated