Xác minh với Chiliz Block Explorer

Chiliz Block Explorer là dịch vụ được xây dựng bởi Blockscout. Do đó, bạn có thể dựa vào tài liệu của họ cho việc sử dụng hàng ngày.

Chúng tôi ở đây tái sản xuất một phần tài liệu của họ cho việc xác thực hợp đồng.

Các Bước

  1. Khi mã đã được triển khai, bạn có thể xem chi tiết giao dịch trên Chiliz Block Explorer.

  1. Chọn tab Code để bắt đầu xác minh hợp đồng của bạn.

  1. Sao chép và lưu Copy Contract Creation Code để tham khảo trong tương lai.

  1. Chọn 'Xác minh & Xuất bản'.

HÔNG TIN

Để xác minh hợp đồng thông minh của bạn, hãy giữ sẵn những chi tiết sau:

  • Tên Hợp Đồng

  • Trình Biên Dịch

  • Phiên Bản EVM

  • Tối Ưu Hóa

  1. Nhập các chi tiết cần thiết vào các trường tương ứng. Sao chép mã hợp đồng thông minh được sử dụng để biên dịch hợp đồng thông minh. Dán nó vào trường 'Nhập Mã Hợp Đồng Solidity'.

Bảng sau đây giải thích chi tiết mẫu 'New Smart Contract Verification'.

ParameterDescription

Contract Address

The address provided after contract creation

Contract Name

Name of the contract given whilst creating the contract

Include nightly builds

Select Yes to add nightly build values to your report. It also depends on your compiler.

Compiler

Compiler version used while deploying the contract

EVM version

Use the dropdown and select the same EVM version used to deploy the contract

Optimisation

Select Yes, if you have enabled Optimisation while compiling the contract

Enter the Solidity Contract Code

Enter the ERC-20 script used to compile the smart contract

Try to fetch constructor arguments automatically

Choice to fetch constructor arguments

ABI-encoded Constructor Arguments (if required by the contract)

Choice to fetch constructor arguments, only if the contract requires

Add Contract Libraries

Enter the name and 0x address for any required libraries called in the called in the .sol file

  1. Hợp đồng của bạn đã được xác minh ✅.

Cứ thoải mái khám phá thêm Block Explorer!

Last updated