Phần Thưởng Staking

Phần Thưởng Staking

Phần thưởng staking là gì?

Phần thưởng staking đề cập đến các phần thưởng nhận được bởi các ví khóa hoặc staking CHZ của họ trong hợp đồng staking pool. Khóa hoặc staking CHZ là một thành phần thiết yếu của quản trị chuỗi.

Phần thưởng staking đến từ CHZ được sử dụng trong phí gas trả cho mỗi giao dịch trên chuỗi. Vì vậy, nếu một khối bao gồm phí giao dịch trị giá 100 CHZ, những CHZ đó được sử dụng để thưởng cho các staker (Nhà xác thực và Người ủy thác) vì đã tham gia vào quản trị chuỗi.

Phí trong mỗi khối được phân phối như thế nào thành phần thưởng?

Phân phối phí thu thập trong mỗi khối được phân phối như sau:

  • 20% tổng phí trong một khối được giữ lại bởi mạng, để tái đầu tư vào chuỗi

  • 80% tổng phí trong một khối được giữ lại bởi nhà xác thực, và sau đó được phân phối cho những người ủy thác staking trên node nhà xác thực đó.

Mỗi Nhà xác thực lần lượt tạo ra một khối, vì vậy nếu chúng ta có 11 nhà xác thực đang hoạt động, thì mỗi nhà xác thực sẽ tạo ra 1 trong số 11 khối, và giữ phí của khối đó.

Phí hoa hồng của nhà xác thực

Phí hoa hồng của nhà xác thực là một khoản phí được trích từ phần thưởng của tất cả các người ủy thác. Đây là một khoản phí mà nhà xác thực giữ lại vì họ cung cấp dịch vụ (tức là chạy node nhà xác thực) để người ủy thác không phải làm điều đó.

Do đó, nếu người ủy thác giữ 20 CHZ và tỷ lệ hoa hồng là 10%, thì 2 CHZ ở lại với nhà xác thực và phần còn lại được phân phối cho các người ủy thác.

Ví dụ kịch bản

Giả sử rằng một khối có phần thưởng 100 CHZ, và nhà xác thực đã tự stake 10,000,000 CHZ và được ủy thác 10,000,000 CHZ từ nhiều người ủy thác. Nhà xác thực cũng đã đặt tỷ lệ hoa hồng là 10%. Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

  • 20% sẽ được giữ lại bởi mạng (20% * 100 CHZ = 20 CHZ)

  • 80% sẽ đi đến nhà xác thực (80% * 100 CHZ = 80 CHZ). Những 80 CHZ đó sau đó sẽ được chia đều 50% cho nhà xác thực và 50% cho người ủy thác vì cả hai đều stake cùng một số lượng. Sau đó, chúng ta cần giảm tỷ lệ hoa hồng từ phần của người ủy thác. Điều này có nghĩa là:

    • Phần của người ủy thác sẽ là: 50% * 80 CHZ = 40 CHZ - 10% = 36 CHZ

    • Phần của nhà xác thực sẽ là: 50% * 80 CHZ = 40 CHZ + 10% = 44 CHZ

Phần của người ủy thác sau đó sẽ được phân phối công bằng cho tất cả các người ủy thác của nhà xác thực cụ thể, dựa trên số lượng họ đã stake ban đầu.

Last updated