Phát triển

Mục này dành cho người dùng công nghệ và các nhà phát triển sẵn sàng làm việc thực tế.

Phần "Cơ bản" cung cấp cho bạn thông tin mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên với tư cách là một nhà phát triển blockchain.

Cơ bản

Phần "Nâng cao" sử dụng các công cụ hoặc framework của bên thứ ba để giúp đạt kết quả nhanh hơn. Hiện tại bao gồm Biconomy và Pyth, và sẽ có thêm nhiều công cụ khác trong tương lai.

Nâng cao

Last updated