Block Explorers

Tổng quan

Block explorer là một ứng dụng được sử dụng bởi mỗi blockchain để cho phép người dùng xem các giao dịch đang được thực hiện trên blockchain đó. Nó cũng có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động khác trên chuỗi. Nó có thể so sánh với một sổ tài khoản kỹ thuật số.

Một blockchain có thể sử dụng nhiều hơn một block explorer.

Block explorers của Mainnet

Chiliz Chain có hai block explorer cho Mainnet, bạn có thể sử dụng để xem các giao dịch gần đây.

Bạn cũng có thể sử dụng chúng để xem giao dịch và trạng thái của riêng mình, hiển thị các NFT đã thu thập từ Mainnet, tra cứu các địa chỉ khác và xem lịch sử giao dịch.

Chiliscan bởi Routescan

Chiliz Chain Explorer bởi Blockscout

Block explorers của Testnet

Chiliz Chain có hai block explorer cho Spicy Testnet, bạn có thể sử dụng để xem các giao dịch gần đây.

Bạn cũng có thể sử dụng chúng để xem giao dịch và trạng thái của riêng mình, hiển thị các NFT đã thu thập từ Testnet, tra cứu các địa chỉ khác và xem lịch sử giao dịch.

Chiliscan bởi Routescan

Chiliz Chain Explorer bởi Blockscout

Last updated