Chạy một Node Chiliz Chain

Khởi chạy, tạo, kết nối và gỡ lỗi một node để đồng bộ với Chiliz Chain

Chạy node Chiliz Chain của riêng bạn cung cấp sự kiểm soát, bảo mật và độ tin cậy cao hơn, nhưng đòi hỏi nhiều chuyên môn kỹ thuật và tài nguyên hơn so với việc sử dụng một điểm cuối RPC hiện có.

Nó cho phép bạn thực hiện giao dịch và giao tiếp với các hợp đồng thông minh trên Chiliz Chain.

Điều kiện tiên quyết

Để chạy node Chiliz Chain, bạn phải cài đặt Docker, trên máy của bạn hoặc máy chủ của bạn. Do đó, hãy hoàn thành cài đặt Docker trước khi tiếp tục: https://docs.docker.com/engine/install/.

Ảnh Docker được xây dựng sẵn

Bạn có thể sử dụng các ảnh Docker được xây dựng sẵn từ kho lưu trữ công cộng Chiliz Chain 2.0 trên Docker hub cho Chiliz Chain 2.0.

Khởi chạy một node và bắt đầu đồng bộ

Điểm khởi đầu được khuyến nghị để chạy node Chiliz Chain là với dữ liệu volume được gắn kết. Nếu phương pháp này được sử dụng để tái tạo một Docker container, dữ liệu sẽ được lưu trữ trong thư mục và có thể dễ dàng tái sử dụng hoặc sao chép sang một node khác.

Bước 1: Tạo một thư mục

Tạo một thư mục và chỉ định nó trong tham số -v trong lệnh sau:

docker run \
-v $(pwd)/my-datadir:/datadir \
--name ccv2-node \
-p 8545:8545 \
-p 8546:8546 \
chilizchain/ccv2-geth:latest \
--chiliz # for Chiliz Mainnet. Use --spicy for Spicy Testnet.
--datadir=/datadir \
--ipcdisable

Bước 2: Kết nối Client

Để kết nối một client với một node, bạn phải kích hoạt các máy chủ RPC HTTP và/hoặc WebSocket bằng cách chỉ định các nhóm tham số --http và/hoặc --ws tương ứng.

Ví dụ:

docker run \
-v $(pwd)/my-datadir:/datadir \
--name ccv2-node \
-p 8545:8545 \
-p 8546:8546 \
chilizchain/ccv2-geth:latest \
--chiliz \ # for Chiliz Mainnet. Use --spicy for Spicy Testnet.
--datadir=/datadir \
--ipcdisable \
--http \
--http.addr=0.0.0.0 \
--http.api=eth,net,web3,debug,txpool \
--http.port=8545 \
--http.corsdomain="*" \
--http.vhosts="*" \
--ws \
--ws.addr=0.0.0.0 \
--ws.api=eth,net,web3,debug,txpool \
--ws.port=8546 \
--ws.origins="*" \
--miner.gasprice=2500000000000

CẢNH BÁO

Vì lý do bảo mật, hãy đảm bảo bạn đặt các giá trị phù hợp cho các tham số sau:

--http.corsdomain

--http.vhosts

--ws.origins

Thông tin bảo trì node

Thay đổi mức độ chi tiết khi gỡ lỗi

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tăng mức độ chi tiết của node, ví dụ khi bạn cần gỡ lỗi cho node hoặc client kết nối.

Để làm điều đó, bạn có thể xác định tham số --verbosity. Nó có thể chấp nhận các tùy chọn sau (mặc định là 3):

  • 0=silent

  • 1=error

  • 2=warn

  • 3=info

  • 4=debug

  • 5=detail

Dừng node và dọn dẹp

Nếu bạn đã khởi chạy node bằng một trong các lệnh trên, thì quá trình node của bạn sẽ tiếp tục chạy ở chế độ foreground. Để dừng quá trình này, nhấn CTRL+C.

Chạy lệnh sau để xóa container Docker:

docker rm ccv2-node

Xóa thư mục

Chạy lệnh sau để xóa một thư mục:

rm my-datadir

Cập nhật node của bạn

Đội ngũ Chiliz Chain nỗ lực giữ cho Chiliz Chain an toàn và hiện đại, do đó chúng tôi sẽ thực hiện hard fork thỉnh thoảng mỗi năm, chẳng hạn như hard fork Dragon8.

Trong trường hợp hard fork, node của bạn sẽ không đồng bộ với mạng. Do đó, điều quan trọng là theo dõi các thông báo của chúng tôi và cập nhật node của bạn.

Để giữ node của bạn luôn cập nhật, bạn có thể làm theo các bước sau.

Nếu bạn sử dụng Docker:

  1. Đảm bảo bạn dừng và xóa container Docker hiện tại của mình trong khi bảo tồn các volumes chứa cơ sở dữ liệu của bạn.

  2. Khởi chạy node của bạn bằng cách sử dụng hình ảnh Docker mới nhất có sẵn: https://hub.docker.com/repository/docker/chilizchain/ccv2-geth.

Nếu bạn sử dụng binary riêng của mình:

  1. Xây dựng từ đó với bộ công cụ của bạn.

Thông tin bổ sung về Geth

Truy cập các tùy chọn dòng lệnh của Geth để xem danh sách đầy đủ các tham số Geth có sẵn: https://geth.ethereum.org/docs/fundamentals/command-line-options.

Last updated