Mẹo & Thủ thuật

Làm thế nào để lấy giá gas hiện tại

Để lấy giá gas trên Chiliz Chain, bạn có thể sử dụng một trong các node RPC công cộng.

Bạn có thể yêu cầu giá gas như sau:

curl --location 'https://rpc.ankr.com/chiliz' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data '{ 
  "method": "eth_gasPrice", 
  "params": [], 
  "id": 1, 
  "jsonrpc": "2.0"
}'

Làm thế nào để kiểm tra lý do giao dịch thất bại

Một giao dịch có thể thất bại và bạn không phải lúc nào cũng biết lý do tại sao, đặc biệt là khi block explorer không hiển thị lỗi.

Để kiểm tra lý do tại sao giao dịch của bạn thất bại, chạy script sau trong terminal với ID giao dịch chính xác:

curl --location 'https://chiliz-rpc.publicnode.com' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "method": "debug_traceTransaction",
  "params": [
    "[Transaction ID]",
    {
      "tracer": "callTracer"
    }
  ],
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0"
}'

Last updated