Cách sử dụng Oracle

Oracle là gì?

Oracles kết nối các blockchain với thế giới bên ngoài, cho phép các hợp đồng thông minh truy cập dữ liệu thực tế, điều này rất quan trọng cho các ứng dụng trong tài chính, chuỗi cung ứng và trò chơi.

Oracles rất cần thiết cho sự tích hợp của blockchain với thế giới thực nhưng cần được triển khai cẩn thận.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà phát triển Chiliz Chain?

Nếu bạn có quyền truy cập vào một Oracle cung cấp dữ liệu thời gian thực liên quan đến dự án của bạn, bạn có thể xây dựng một thứ gì đó luôn cập nhật với thế giới thực.

Cách thực hiện bằng cách sử dụng Pyth?

Pyth Network chủ yếu cung cấp dữ liệu thị trường tài chính có độ chính xác cao.

Oracle nổi tiếng nhất của Pyth là Price Feeds, cung cấp giá thời gian thực cho nhiều tài sản trên nhiều hệ sinh thái blockchain, bao gồm Solana, nhiều chuỗi EVM, Aptos, Sui, NEAR và một số chuỗi Cosmos.

Tài liệu của Pyth cung cấp giải thích đầy đủ về cách sử dụng dữ liệu thời gian thực trong các hợp đồng EVM: https://docs.pyth.network/price-feeds/use-real-time-data/evm

Last updated