Unstake CHZ của bạn

Unstake CHZ của bạn

Sau khi ủy thác CHZ cho một nhà xác thực trên Chiliz Chain, có thể sẽ đến lúc bạn muốn lấy lại một phần CHZ của mình, hoặc "hủy ủy thác" nó.

Tin tốt là bạn có thể làm điều này bất cứ lúc nào, với bất kỳ số lượng nào bạn chọn.

Có một khoảng thời gian chờ giữa việc hủy ủy thác token và lấy lại chúng.

  • Đối với Chiliz Testnet, 1 epoch tương đương với khoảng 1 giờ. Bạn cần chờ 1 epoch để hủy ủy thác token trên Testnet.

  • Đối với Chiliz Mainnet, 1 epoch tương đương với khoảng 1 ngày. Bạn cần chờ 7 epochs (khoảng một tuần) để hủy ủy thác token trên Mainnet.

Thực hiện theo các bước sau để unstake CHZ của bạn:

  1. Kết nối ví MetaMask của bạn với dApp Chiliz Staking.

    Tìm nút "Undelegate" và nhấp vào nó.

  2. Nhấp vào Submit. Lúc này, bạn chưa thể rút CHZ đã hủy ủy thác.

  3. Chờ 7200 khối (khoảng 7 ngày; thời gian phụ thuộc vào việc bạn đang ở trên Mainnet hay Testnet). Sau khi thời gian này đã trôi qua, bạn có thể yêu cầu CHZ đã hủy ủy thác của mình.

Vậy là xong!

Về thời gian làm mát

Lưu ý thông báo "Undelegated CHZ will be claimable in 201600 blocks" trong cửa sổ Undelegate.

Khi bạn hủy ủy thác CHZ, có một "thời gian hủy ủy thác" (hoặc thời gian làm mát) tồn tại, trong khoảng thời gian đó CHZ của bạn chưa có sẵn cho bạn. Thời gian này kéo dài 7 epochs đầy đủ (hoặc 201,600 khối, hoặc đơn giản hơn, 7 ngày).

Đó là lý do tại sao, sau khi nhấp vào nút Submit, số lượng CHZ đã hủy ủy thác của bạn sẽ xuất hiện trong phần "Pending" của trang quản trị, cho đến khi 7 epochs đầy đủ đã trôi qua. Sau 7 epochs đó, CHZ của bạn sẽ nằm trong phần "Claimable", nghĩa là bạn có thể yêu cầu chúng bằng cách sử dụng nút "Claim" hiện tại trong giao diện.

Thời gian làm mát kỹ thuật kéo dài 7 epochs để hoàn thành, nhưng để tính đến kết thúc của epoch ban đầu, an toàn hơn là ước tính 8 epochs (230,400 khối, hoặc khoảng 8 ngày). Thật vậy, khi ước tính, bạn phải tính đến kết thúc của epoch hiện tại và 7 epochs tiếp theo.

Làm thế nào để tôi yêu cầu CHZ của mình?

Bạn có thể yêu cầu CHZ của mình khi khoảng 7 ngày (7200 khối) đã trôi qua kể từ khi bạn hủy ủy thác chúng.

  1. Kết nối ví MetaMask của bạn với dApp Chiliz Staking.

Đối với phần thưởng của bạn, vì hệ thống tự động cộng dồn, phần thưởng của bạn cuối cùng sẽ là một phần của cổ phần của bạn, và do đó là một phần của CHZ đã hủy ủy thác/được yêu cầu.

Phần thưởng không thể được yêu cầu riêng; bạn phải hủy ủy thác CHZ của mình sau đó yêu cầu tất cả, bao gồm cả phần thưởng cộng dồn.

Last updated