Hình phạt cho nhà xác thực

Hình phạt cho nhà xác thực là gì?

Hình phạt cho nhà xác thực là một cơ chế xử phạt nhằm duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới.

Trong một blockchain Proof of Staked Authority (PoSA) như Chiliz Chain, các nhà xác thực stake token và được chọn dựa trên uy tín và số lượng stake.

PoSA kết hợp các yếu tố của Proof of Stake (PoS) và Proof of Authority (PoA), với các nhà xác thực stake token và được chọn dựa trên uy tín và số lượng stake.

Hình phạt cho nhà xác thực đảm bảo rằng các nhà xác thực hành động có trách nhiệm và vì lợi ích tốt nhất của Chiliz Chain. Do đó, nó ngăn cản các hoạt động độc hại như ký đúp, thời gian ngừng hoạt động kéo dài và xác thực các giao dịch không hợp lệ.

Hình phạt là rất quan trọng để điều chỉnh hành vi của các nhà xác thực với tính bảo mật và độ tin cậy của mạng.

Hình phạt cho nhà xác thực trên Chiliz Chain

Có hai hình phạt có thể xảy ra cho nhà xác thực:

  • Bỏ lỡ khối: Nếu một nhà xác thực bỏ lỡ 14,400 khối mỗi epoch (khoảng một ngày), họ sẽ mất phần thưởng epoch.

  • Thời gian ngừng hoạt động kéo dài: Nếu một nhà xác thực bỏ lỡ 21,600 khối mỗi epoch, họ sẽ bị "giam" trong 7 epochs. Chủ sở hữu nhà xác thực sẽ có thể giải phóng nhà xác thực sau khoảng thời gian này.

Last updated