Kết nối với Chiliz Chain

Có hai cách để kết nối dự án của bạn với Chiliz Chain:

  • Sử dụng một điểm cuối RPC -- Mainnet hoặc Testnet.

  • Chạy node Chiliz Chain của riêng bạn.

Bạn có thể sử dụng các điểm cuối RPC để tương tác trực tiếp với một node qua HTTP hoặc websockets.

Bạn cũng có thể chạy node Chiliz Chain của riêng mình, điều này cung cấp sự kiểm soát và bảo mật cao hơn nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng kỹ thuật và tài nguyên hơn.

Kết nối bằng RPCChạy một Node Chiliz Chain

Last updated