Kết nối bằng RPC

Chiliz có sẵn thông qua một Mainnet cho các dự án sản xuất của bạn và có một Testnet cho mục đích thử nghiệm. Testnet của Chiliz được gọi là Spicy.

Dựa vào các điểm cuối của Chiliz Mainnet và Testnet là tiện lợi, tiết kiệm chi phí và đơn giản.

Kết nối với Mainnet

ParameterValue

Network Name

Chiliz Chain

RPC endpoint

Chain ID

88888

Currency Symbol

CHZ

Chiliz Block Explorer URL

Kết nối với Spicy Testnet

ParameterValue

Network Name

Chiliz Spicy Testnet

RPC endpoint

https://spicy-rpc.chiliz.com/ or https://chiliz-spicy.publicnode.com

RPC Websocket

wss://spicy-rpc-ws.chiliz.com/ or wss://chiliz-spicy.publicnode.com

Chain ID

88882

Currency Symbol

CHZ

Spicy Block Explorer URL

Về Scoville Testnet

Vào tháng 5 năm 2023, chúng tôi đã thay thế Scoville Testnet bằng Spicy Testnet.

Tất cả các nhà phát triển đã triển khai hoặc dự định triển khai trên Scoville Testnet phải triển khai các thử nghiệm của họ trên Spicy Testnet thay thế vì nó sẽ được cập nhật để phản ánh trực tiếp Chiliz Chain mới.

Để biết thông tin về cách kết nối Chiliz Chain với các ví cụ thể, vui lòng sử dụng hướng dẫn MetaMask để thêm mạng tùy chỉnh theo cách thủ công.

Last updated