Nhận Wrapped CHZ

Làm thế nào để tôi nhận được wrapped Chiliz (wCHZ)?

Trên Mainnet

Để nhận được wrapped CHZ trên Chiliz Mainnet, bạn có thể sử dụng công cụ wrapper trên dApp Chiliz Bridge:

Bước 1: Nhấp vào "Wrap CHZ" trong menu trên cùng

Bước 2: Kết nối ví Metamask của bạn.

Bước 3: Chọn những gì bạn muốn chuyển đổi:

  • chọn CHZ nếu bạn muốn wrap.

  • chọn wCHZ nếu bạn muốn unwrap.

Bước 4: Chọn số lượng token bạn muốn wrap/unwrap.

Bước 5: Nhấp vào "Wrap/Unwrap CHZ".

Bước 6: Thực hiện các bước trong Metamask.

Địa chỉ hợp đồng Wrapped Chiliz trên Chiliz Mainnet

Địa chỉ Wrapped Chiliz chính thức của Chiliz Chain là:

Hợp đồng chính nó nằm tại địa chỉ này: 0x677F7e16C7Dd57be1D4C8aD1244883214953DC47

Trên Spicy Testnet

Wrapped Chiliz cũng có sẵn trên Spicy, Testnet của Chiliz.

Để nhận được wrapped CHZ trên Spicy Testnet, bạn có thể sử dụng công cụ wrapper trên dApp Chiliz Bridge:

Quá trình này giống như trên Mainnet.

Địa chỉ hợp đồng Wrapped Chiliz trên Spicy Testnet

Địa chỉ Wrapped Chiliz chính thức của Chiliz Chain là:

Hợp đồng chính nó nằm tại địa chỉ này: 0x678c34581db0a7808d0aC669d7025f1408C9a3C6

Last updated