Spicy Faucets

Nhận testCHZ và testFanTokens vào ví MetaMask của bạn Lưu ý: hiện tại chỉ có faucet của Tatum đang hoạt động.

Faucet là một công cụ phân phối các đồng tiền điện tử và/hoặc token thử nghiệm trên Testnet.

Hiện tại có hai faucet có sẵn cho bạn:

Trước khi sử dụng faucet mà bạn chọn, bạn nên liên kết Ví MetaMask của mình với Spicy Testnet.

Dưới đây là hướng dẫn của chúng tôi cho từng faucet:

Last updated